پروژه اصفهان حیدر آباد

 • طول: 14.00 متر
 • تعداد سگمنت متحرک: 3 سگمنت
 • عرض: 8.50 متر
 • تعداد سگمنت ثابت: 1 سگمنت
 • ارتفاع ماکزیمم دیواره: 1.70 متر
 • سال ساخت: 1391
 • ارتفاع ماکزیمم تاج: 2.90 متر
 • نوع ورق پلی کربنات: 6 میلیمتر تخت شفاف و 10 میلیمتر
 • نوع حرکت: دستی
 • نوع سازه: آلومینیوم اختصاصی با رال رنگ 9016
 • جهت حرکت: ساید
 • نام شهر: حیدرآباد