پروژه اصفهان - مرق

  • طول: 11.00 متر
  • تعداد سگمنت متحرک: 3 سگمنت
  • عرض: 5.18 متر
  • تعداد سگمنت ثابت: 2 سگمنت
  • سال ساخت: 1396
  • نوع ورق پلی کربنات: الومینیوم
  • نوع حرکت: دستی
  • نوع سازه: 10 میلی متر دوجداره شفاف یخی
  • جهت حرکت: سانترال
  • نام شهر: کاشان