پروژه مازندران - رویان

  • طول: 16.00 متر
  • تعداد سگمنت متحرک: 5 سگمنت
  • عرض: 7.00 متر
  • تعداد سگمنت ثابت: 1 سگمنت
  • سال ساخت: 1396
  • نوع ورق پلی کربنات: 6میلی متر تخت شیري رنگ
  • نوع حرکت: اتوماتیک
  • نوع سازه: آلومینیوم
  • جهت حرکت: ساید
  • نام شهر: رویان