پروژه کرج - بهارک

  • طول: 13.1 متر
  • تعداد سگمنت متحرک: 3 سگمنت
  • عرض: 8.1 متر
  • تعداد سگمنت ثابت: 2 سگمنت
  • سال ساخت: 1392
  • نوع ورق پلی کربنات: 4میلی متر تخت شفاف
  • نوع حرکت: اتوماتیک
  • نوع سازه: آلومینیوم
  • جهت حرکت: ساید
  • نام شهر: کردان