پروژه کرج - چهارباغ

  • طول: 9.4 متر
  • تعداد سگمنت متحرک: 4 سگمنت
  • عرض: 6.95 متر
  • تعداد سگمنت ثابت: 1 سگمنت
  • سال ساخت: 1396
  • نوع ورق پلی کربنات: 10 میل دوجداره
  • نوع حرکت: دستی
  • نوع سازه: آلومینیوم
  • جهت حرکت: ساید
  • نام شهر: کرج