پروژه کرمان - هفت باغ

  • طول: 12.50 متر
  • تعداد سگمنت متحرک: 3 سگمنت
  • عرض: 6.00 متر
  • تعداد سگمنت ثابت: 2 سگمنت
  • سال ساخت: 1390
  • نوع ورق پلی کربنات: 10 میلی متر دوجداره شیري رنگ
  • نوع حرکت: دستی
  • نوع سازه: آلومینیوم
  • جهت حرکت: سانترال
  • نام شهر: کرمان