ایستاده ارتفاع بلند

جهت راه رفتن آزاد در حاشیه طولی استخر زمانی كه پوشش كاملاً بسته است مدل ارتفاع بلند بسیار مناسب است و به راحتی می توانید بدون سرگیر بودن دور استخر رفت و آمد كنید و همچنین جهت ورود و خروج به داخل پوشش استخر یك درب در ورودی تعبیه می گردد و نیاز به باز كردن پوشش جهت ورود و خروج ندارد.


مشخصات:

  • طول : تا 60 متر                                               ارتفاع تاج : 3 تا 5 متر
  • عرض : تا 17 متر                                              ارتفاع دیواره : 2.00 تا 3.00 متر
  • حاشیه طولی استخر: حداقل 1.00 متر        حاشیه عرضی استخر: حداقل 0.5 متر

محاسبه متراژ:

نحوه محاسبه متراژ به صورت مساحت مجموع سگمنت ها محاسبه می گردد. به عنوان مثال یك استخر با كاسه ٨× ٤و حداقل ابعاد پوشش ارتفاع بلند آن ٩ × 6 است. كه متراژ آن حدود 120 متر مربع برآورد می گردد.

برای استخرهایی كه حاشیه استخر طولی كمتر از 1.00  متر دارند این مدل پیشنهاد نمیگردد.