ایستاده ارتفاع كوتاه

این مدل جهت استخر هایی كه فضای حاشیه دور استخر كافی ندارند و یا مشتری علاقه دارد ارتفاع پوشش پایین باشد و فقط یك پوشش برای استخر نیاز دارد بسیار مناسب است. برای شنا كردن در استخر باید سگمنت ها را باز كرد و از استخر استفاده كرد. این مدل به دلیل ارتفاع كم درب ورودی ندارد و فقط می توان پنجره بازشو جهت ورود و خروج هوا تعبیه كرد.


مشخصات:

  • طول : تا ٣٠ متر              ارتفاع تاج : 0.8 تا 2.00 متر
  • عرض : تا ١٥ متر             ارتفاع دیواره طولی : 0.5 تا 1.00 متر
  • حاشیه طولی استخر : حداقل 0.5 متر              حاشیه عرضی استخر : حداقل 0.5 متر

  • محاسبه متراژ:

    متراژ به صورت مساحت مجموعه همه سگمنت ها محاسبه می گردد به عنوان مثال یك استخر با كاسه ی ٤ × ٨ متر حداقل ابعاد پوشش ارتفاع كوتاه آن 9×5 است كه متراژ آن حدود ٧٠ متر مربع برآورد می گردد.