ایستاده ارتفاع متوسط

این مدل اغلب جهت استخرهایی كه حاشیه و فضای كافی دور استخر ندارند مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل نبود راه رفت و آمد و هنگامی كه پوشش بسته است می تواند مدل مناسبی باشد. البته گاهی اوقات مشتری ترجیح می دهد ارتفاع زیاد بالا نرود كه بتواند دیگر فضاهای باغ خود را ببیند. این مدل كاملاً نیاز مشتری را برآورده می كند.
هرچند كه این مدل هم درب ورودی دارد و به راحتی می توان بدون باز و بسته كردن پوشش از درب رفت و آمد كرد. ولی به دلیل ارتفاع كم دیواره طولی راه رفتن در كناره دیواره طولی امكان پذیر نیست مگر این كه فضای بیشتری در حاشیه طولی در نظر بگیرید.


مشخصات:

  • طول : تا 60 متر                                                 عرض : تا ١٥ متر
  • ارتفاع تاج : 2.20 تا 3.50 متر                          ارتفاع دیوار طولی :1.00 متر تا  1.80 متر
  • حاشیه طولی استخر: حداقل 0.5 متر              حاشیه عرضی استخر : حداقل 0.5 متر

محاسبه متراژ :

متراژ به صورت مساحت مجموع همه سگمنت ها محاسبه می گردد. به عنوان مثال : یك استخر با كاسه ی ٨ ×٤ متر حداقل ابعاد پوشش ارتفاع متوسط آن 9×5 است كه متراژ آن حدود ٩٠ متر مربع برآورد می گردد.