دیواری

وقتی كه حاشیه طولی استخر در كنار یك دیوار قرار دارد بهترین حالت پوشش استفاده از دیوار و مدل دیواری است. بدین صورت كه روی دیوار یا بالای دیوار ریل گذاری انجام می شود. به صورت L شكل پوشش اجرا می گردد.
در طرف مقابل دیوار در حاشیه طولی استخر ریل زمینی اجرا می گردد و با ارتفاع بلند دیواره های طولی می توان كناره استخر رفت و آمد كرد. این مدل به دلیل استفاده از دیوار نسبت به مدل ایستاده متراژ كمتری دارد و از تمام فضای استخر به صورت بهینه استفاده می گردد. نكته ی مهم داشتن دیوار كاملاً تراز و یكدست جهت ریل گذاری است كه در این زمینه كارشناسان ما به شما مشاوره خواهند داد.

  • طول : تا 60 متر
  • عرض : تا 12 متر
  • ارتفاع تاج : 3 متر تا 5 متر

  • ارتفاع دیوار : حداقل 2.00 متر                          ارتفاع دیواره طولی : 2.00 تا 3.00 متر
  • حاشیه طولی استخر : حداقل 1.00 متر             حاشیه عرضی استخر : حداقل 0.5 متر
  • زیرسازی بالای دیوار : حداقل 0.7 متر               زیرسازی روی دیوار : حداقل 0.7 متر

محاسبه متراژ:

متراژ به صورت مساحت مجموع همه سگمنت ها محاسبه می گردد. مساحت دیوار موجود، در محاسبه قرار نمی گیرد. به عنوان مثال یك استخر با كاسه
٨ × ٤ متر و حداقل ابعاد پوشش ارتفاع بلند دیواری آن9×5 است و ارتفاع دیوار اگر ٢ متر باشد متراژ حدود ٨٥ متر مربع برآورد می گردد.