رنگ

به دلیل این كه پروفیل های آلومینیومی پوششهای متحرك همیشه در معرض بیرونی و شرایط محیطی یا جوی هستند حتماً باید با پوشش رنگ مناسب محافظت گردند. ازین رو از رنگ های پودری الكترواستاتیك با ضخامت ٥٠ تا ٦٠ میكرون در هر متر مربع از سطح پروفیل استفاده می شود.
رنگ پروفیل های آلومینیومی به صورت پیش فرض سفید رنگ با رال استاندارد ٩٠١٦ است و به درخواست مشتری رال رنگ های دیگر نیز قابل تولید خواهد بود.