ریل

جهت حركت پوششهای متحرك از ریل های آلومینیومی مخصوص با استاندارد ٦٠٦٣ و آبكاری شده استفاده می شود. ریل ها در دو نوع زمینیGround Track و ریل دیواری Wall Mounted Track تولید شده است. با توجه به فضای محیط این قابلیت وجود دارد كه ریل ها در داخل زمین و یا دیوار تعبیه گردد. البته این مساله مهم است كه حتماً قبل از اجرای پوشش هماهنگی های لازم با كارشناسان پوششهای افراز انجام پذیرد و موارد اجرایی از طرف كارشناسان به مشتری اعلام می گردد. جهت ریل گذاری سطح مورد نظر باید كاملاً تراز بدون هر گونه شیب تحویل پوششهای افراز گردد. حداكثر تلرانس مورد قبول جهت ریل گذاری فقط ٥ میلی متر است.