سولار

جهت سیستم روباتیک حرکتی پوشش‌ها و انتقال انرژی به موتور از پانل‌های خورشیدی با نصب مشخص و طراحی شده روی پوشش می توان استفاده کرد.